ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุ นปช.ยูเอสเอ


เวลากรุงเทพฯ
 Time in Bangkok

“ไม่เคยทุจริต-ขอความเป็นธรรมด้วย” ชัด ๆ ‘จเร’แจงยิบสภาใหม่ทำไมเสร็จช้า?

วันพฤหัส, พฤศจิกายน 26, 2558

 

 

“ผมสามารถยืนยันได้ว่าผมและทีมงานไม่เคยคิดกระทำการทุจริต และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินมาโดยตลอด แต่การปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินในครั้งนี้ กลับได้รับผลตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม คือข้อกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผมจึงต้องถือโอกาสนี้ขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนและประชาชนคนไทยด้วย”

PIC jreee 24 11 58 3

หมายเหตุ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org : นายจเร พันธุ์เปรื่อง อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งเอกสารชี้แจงปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า ให้แก่สื่อมวลชน มีรายละเอียด ดังนี้

—-

เรียน พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพ

ตามที่มีปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า และกล่าวหาว่าผมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และกระทำผิดวินัยร้ายแรง นั้น ผมขอรายงานข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนในเบื้องต้น ดังนี้

1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบกับบริษัทชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ในวงเงินงบประมาณ 12,280,000,000 บาท โดยบริษัทผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 900 วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้สั่งให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ซึ่งจะครบกำหนดตามสัญญาวันที 24 พฤศจิกายน 2558

การส่งมอบพื้นที่ต้องล่าช้าออกไปเพราะส่วนราชการเจ้าของพื้นที่เดิมส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ เนื่องมาจากการก่อสร้างที่ทำการใหม่เป็นไปอย่างล่าช้าสืบเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วม ทำให้สำนักงานสามารถส่งมอบพื้นที่ที่เป็นอาคารหลักได้ครบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (รวม 50 ไร่) ซึ่งการส่งมอบพื้นที่ล่าช้านี้สามารถนำมาคำนวณเพื่อขยายเวลาให้กับบริษัทผู้รับจ้างได้โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาในเรื่องนี้

2. ในการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (นิติบุคคลร่วมทำงาน CAMA) และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (นิติบุคคลร่วมทำงาน (ATTA) เข้ามาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม กฎหมายและข้าราชการระดับสูงเป็นกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับคำขอต่าง ๆ ของผู้รับจ้าง ตามที่ที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอ

3. การส่งมอบพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จ่ายค่าชดเชยให้โรงเรียนโยธินบูรณะจำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่ปี 2551 แต่โรงเรียนโยธินบูรณะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนไม่แล้วเสร็จตามข้อตกลงและได้ขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมจำนวน 105,654,700 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินการขออนุมัติและโอนเงินให้ตามระเบียบของทางราชการโดยได้มีการลงนาม MOU กับเลขาธิการ สพฐ. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และโอนเงินผ่านระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งในการส่งมอบพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะนี้สำนักงานได้เร่งรัดติดตามเพื่อให้โรงเรียนโยธินบูรณะก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้กับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ แต่เป็นเพราะการบริหารจัดการภายในของโรงเรียนโยธินบูรณะและ สพฐ.เอง ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่

4. การบริหารจัดการดินที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ ปริมาณดินที่เกิดจากโครงการก่อสร้างชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พร้อมชั้นลอยมีจำนวนประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร สำนักงานได้ดำเนินการเป็น 3 วิธี คือ

(1) ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างขนย้ายมูลดินไปยังสถานที่พักดินที่สำนักงานกำหนดในระยะทางรัศมี 10 กิโลเมตร ตามสัญญาจ้าง

(2) การบริจาคตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลและบำรุงรักษาวิธีใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

(3) การจำหน่ายมูลดิน ตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุง รักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

การดำเนินการตาม (1) และ (2) จะดำเนินการควบคู่กันไปโดยให้ผู้รับจ้างขนมูลดินไปลงยังสถานที่ราชการและวัดที่ได้รับการบริจาคดินจากรมธนารักษ์ ซึ่งได้แก่กองพันทหารม้าที่ 3 วัดสังฆทาน วัดเขียน วัดแก้วฟ้า วัดประสาท สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง

ส่วนการจำหน่ายมูลดินต้องดำเนินการตามระเบียบในการประมูลขายมูลดินแต่ละครั้งใช้เวลาหลายวันจนทำให้การขนย้ายมูลดินออกนอกโครงการต้องหยุดชะงัก ซึ่งอาจคิดเป็นค่าเสียหายได้ถึงวันละ 12 ล้านบาท) จึงต้องใช้วิธีการบริจาคด้วย

ในการขนย้ายมูลดินนี้จะมีคณะกรรมการควบคุมการส่งมอบดิน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง (CAMA) และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ATTA) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยที่ปรึกษาบริหารโครงการ (CAMA) เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดแผนและปรับแผนการขนย้ายดินอยู่ตลอดเวลาด้วย

5. การบริจาคมูลดินให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นเรื่องที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขอรับบริจาคมูลดินจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร ในสมัยที่นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกรมธนารักษ์เห็นว่าเป็นการนำดินไปใช้ในกิจการของมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ตามกุศลเจตนาเป็นประโยชน์แก่สาธารณะกุศลที่สาธารณะจะพึงได้รับ จึงอนุญาตให้สำนักงานฯ บริจาคดินจำนวนดังกล่าวให้กับมูลนิธิ โดยมูลนิธิได้แต่งตั้งนายสฤษฏ์ เกิดฉาย และนายภัคระวี ภูจิตร เป็นผู้ประสานงานรับมูลดินและสำนักงานฯ ได้มีคำสั่งส่งตั้งคณะกรรมการมอบดินเพื่อดำเนินการตรวจนับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 โดยมีที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อนสร้างเป็นผู้ดำเนินการ

และเมื่อมีผู้แจ้งว่าตัวแทนของมูลนิธิฯ นำมูลดินไปใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการรับบริจาค สำนักงานฯ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันที เมื่อผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความจริงตามที่ได้รับแจ้ง สำนักงานฯ จึงได้สั่งยุติการส่งมอบดินให้แก่มูลนิธิฯ ทันที ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานฯ ได้ดำเนินคดีทั้งในทางแพ่งและทางอาญากับผู้กระทำโดยมิชอบด้วยแล้ว

6. การขอแก้ไขแบบก่อสร้างและการปรับแก้งวดงาน การขอปรับแผนและขอปรับแก้งวดงานของผู้รับจ้างนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งจะต้องอยู่บนหลักการที่ว่าฝ่ายราชการต้องไม่เสียประโยชน์ การขอแก้ไขแบบก่อสร้างโดยผู้รับจ้างขอลดปริมาณเหล็กเสริมชั้นใต้ดิน B2 โดยไม่แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงประกอบว่าสำนักงานจะได้ประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์อย่างไร การขอแก้ไขแบบเพื่อลดปริมาณเหล็กเสริมชั้นใต้ดิน B2 ในขณะที่งานเหล็กเสริมชั้นใต้ดิน B2 ได้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 50% จึงมาขอลดปริมาณเหล็กเสริม

คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อประโยชน์ของผู้รับจ้างในการลดจำนวนแรงงาน และทำให้วิธีการก่อสร้างง่ายขึ้นโดยมิได้ชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงแข็งแรง

ส่วนการขอปรับงวดงาน เป็นการขอแก้ไขสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้รับจ้าง สำนักงานฯ และคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างรายการและงวดงานที่ขอแก้ไขเพื่อมิให้ราชการต้องเสียประโยชน์

7. การขยายเวลาก่อสร้าง เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะการขยายเวลาก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายกรณีงานเสร็จล่าช้าถึงร้อยละ 0.01 ของค่าจ้างต่อวันหรือประมาณวันละ 12 ล้านบาท ซึ่งครั้งแรกผู้รับจ้างขอขยายเวลาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เนื่องจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่ อุปสรรคการขนดิน ปัญหาผู้พักอาศัยร้องเรียนและคลื่นสัญญาณวิทยุรบกวนการทำงานของเครื่องจักร รวมเป็นเวลา 479 วัน

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาคำขอ ประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาบริหารโครงการ (CAMA) และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ATTA) แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ใช้สนับสนุนคำขอไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงผู้รับจ้าง ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาขยายเวลาการก่อสร้าง 

โดยในวันที่ 28 มกราคม 2558 ผู้รับจ้างจึงส่งข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมแจ้งขอขยายเวลาก่อสร้าง เนื่องจากผลกระทบงานเสาเข็มเจาะเป็นเวลา 520 วัน และผลกระทบเสาเข็ม Pile Wall เป็นเวลา 672 วัน เมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายเวลาการก่อสร้างจำนวน 2 ครั้ง มีจำนวนเวลาที่ขอขยายต่างกัน ทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจำเป็นต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น และต้องพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ต้องสามารถพิสูจน์จำนวนวันที่สามารถขยายเวลาให้ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก

ในการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ผมและทีมงานได้ดำเนินการโดยใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นหลัก โดยมี

(1) คณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการ

(2) คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

(3) คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ ทำหน้าที่ตรวจสอบผลงานของที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

(4) คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทำหน้าที่ตรวจสอบผลงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ทั้งที่ปรึกษาบริหารโครงการผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และผู้รับจ้าง ทั้ง 3 ฝ่ายจะต้องมีแผนงานการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน หากมีปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถเสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างตาม (1) พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขได้ เพราะประธานคณะกรรมการและกรรมการบางท่านในคณะกรรมการตามตาม (2) (3) และ (4) เป็นกรรมการบริหารโครงการตาม (1) ด้วย

การดำเนินงานของผมและทีมงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ เป็น
การปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการ ปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีสาเหตุหลักมาจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเพราะปัญหาความไม่พร้อมในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้าง หรือเป็นเพราะหน่วยงานบางหน่วยงานจงใจละเลยเพื่อให้การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า หรือมีเหตุแทรกซ้อนอย่างอื่น 

ผมสามารถยืนยันได้ว่าผมและทีมงานไม่เคยคิดกระทำการทุจริต และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินมาโดยตลอด แต่การปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินในครั้งนี้ กลับได้รับผลตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม คือข้อกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผมจึงต้องถือโอกาสนี้ขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนและประชาชนคนไทยด้วย

นายจเร พันธุ์เปรื่อง
พฤศจิกายน 2558

อ่านประกอบ :
‘จเร’แจงสารพัดปัญหาสร้างสภาใหม่ช้า-ลั่นไม่เคยทุจริต
ตัวแทนผู้ประสานงานขนดินสภาใหม่อ้างไม่รู้เรื่อง! ปัดเอี่ยวมูลนิธิราชประชาฯ
วัดก็มี-สถานีตำรวจก็มา! เปิด 12 รายได้รับบริจาค-ชนะประมูลซื้อดินสภาใหม่
‘จเร’หอบหลักฐานสู้ปมสร้างสภาใหม่ช้า-ยันแจ้งความคนขนดินถมที่เอกชนแล้ว

ขมวดปมเงื่อน!สร้าง‘สภาใหม่’ 1.2 หมื่นล. ก่อนเชือด ‘จเร’ ไฉนล่าช้า?
เลขาวุฒิฯลุยสอบปมรัฐสภาใหม่ช้าแล้ว-เชิญคนเกี่ยวข้องแจง
เปิดคำสั่งตั้ง 5 กก.ส่งมอบดินรัฐสภาใหม่ ก่อนถม บ.เครือเสี่ยเจริญ ชนวนสอบ3ขรก.
 ตั้ง กก.สอบ 3 ขรก. ปมนำ‘ดิน’รัฐสภาใหม่ 5 แสน ลบ.ม.ไปถมพื้นที่ บ.เครือ‘เสี่ยเจริญ’
เปิดเอกสาร!บริจาค'ดิน'รัฐสภาใหม่ ชนวน'จเร' สอบ 3 ขรก. ก่อนถูกเด้ง
มท.อัพเดต! สร้างสภาใหม่ยังช้า 73% ปัญหาเพียบ-ปธ.สนช.ตั้ง กก.สอบ
'บิ๊กตู่' ใช้ม.44 ปลด 'จเร พันธุ์เปรื่อง' เลขาสภาฯ เข้ากรุที่ปรึกษาสำนักนายกฯ
สะพัด!เบื้องหลังเด้ง 'จเร' ปมสอบขน ‘ดิน’ รัฐสภาใหม่ โผล่ถมพื้นที่ทุนใหญ่

เปิดตัวหมู่บ้าน บ.ทุนดัง!หลังถูกสอบปมขน'ดิน'รัฐสภาใหม่มาถม-ช่างยันมีมาก่อน
เบื้องหลัง!'บิ๊กตู่'กลับลำ!ยกเลิกคำสั่งตั้งเลขาสภาฯ บทบาทผู้นำกับอำนาจ ม.44
เปิดเอกสาร!บริจาค'ดิน'รัฐสภาใหม่ ชนวน'จเร' สอบ 3 ขรก. ก่อนถูกเด้ง
รายงานมหาดไทยล่าสุด! สารพัดปัญหาสร้าง“สภาใหม่”ทำล่าช้า 65%
ผ่างบ105ล.ปรับปรุงร.ร.โยธินฯเพิ่มหลังหั่นทิ้ง12รายการใช้พันล.สร้างไม่ได้?
แกะรอยสารพัดปัญหาสร้างร.ร.โยธินฯใหม่ ใช้งบพันล.ทำไม 5 ปียังไม่เสร็จ?

สร้างร.ร.โยธินฯใหม่ จัดจ้างล่ม4ครั้ง-แปลนแพง1.4พันล.ชนวนสภาใหม่เสร็จช้า
งบพันล.สร้างร.ร.โยธินฯใหม่ไม่ทัน! ขอเพิ่มอีก105ล.-ชนวนสภาใหม่เสร็จช้า?
ไม่ใช่แค่105ล.!โยธินฯขอเพิ่ม4ล.ปรับปรุงร.ร.ใหม่ เหตุยังไม่ติดไฟ-บันไดอันตราย
ผอ.โยธินฯยันร.ร.แห่งใหม่เปิดใช้มี.ค.59-พบแปลนก่อสร้างเกินราคากลาง400 ล.
เปิดรายงาน “มหาดไทย” เทียบคำพูด “จเร”ไฉน“รัฐสภาใหม่”สร้างช้านับปี? 
ทำงานช้า-ใช้งบมาก! “ครม.บิ๊กตู่”บี้สร้าง“สภาใหม่”ให้เสร็จโดยเร็ว
ไม่ใช่แค่ร.ร.โยธินฯ! กทม.ได้ด้วยงบเพิ่ม42ล.ปมสร้างสภาใหม่-ก่อนครม.ไล่บี้

Permanent link to this article: http://npcusa.info/2015/11/25/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87/

เปิดเส้นทางรับงานปั้น ‘ร.1’! โรงหล่อแห่ง 5 ยันเคยเห็นเซียนพระในทบ. แต่ไร้หัวคิว!

วันพฤหัส, พฤศจิกายน 26, 2558

 

 

เปิดเส้นทางรับงานสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 'ร.1' มูลค่า43 ล้าน !ตัวแทนบ.พุทธปฏิมา พรหมรังสี โรงหล่อแห่งที่ 5 คดีอุทยานราชภักดิ์ ยันเคยเห็นเซียนพระในทบ. แต่ไร้หัวคิว! เผยเข้ารับงานยื่นใบเสนอราคาตามขั้นตอน –ไม่เคยเข้าให้ปากคำตร. 

picfrfssrongg25 11 15

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองศรี ตัวแทนโรงหล่อ พุทธปฏิมา พรหมรังสี 1 ใน 6 โรงหล่อ ที่ได้รับงานสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ในโครงการอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เคยปรากฎข้อมูลว่าเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนชุดคลีคลายคดีหมิ่นเบื้องสูงจากตำรวจ ว่าได้รับการติดต่อจากเซียนพระชื่อดังให้จัดสร้างรูปหล่อรัชกาลที่ 1 เป็นเงิน 43 ล้านบาท ทางกรมกิจการพลเรือน ทบ.เป็นผู้จ่ายให้ 5 งวด และเซียนพระได้ค่านายหน้าประมาณ 4.7 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลจากเดลินิวส์ออนไลน์

แต่ในการชี้แจงข้อมูลกับสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา นางสาวรุ่งทิพย์ ยืนยันว่าไม่เคยถูกเรียกเก็บค่าหัวคิวตามที่ปรากฎเป็นข่าวแต่อย่างใด และไม่เคยรู้จักเซียนพระเป็นการส่วนตัว แต่ยอมรับว่าเคยพบเห็นเซียนพระปรากฎตัวอยู่ที่ทบ.

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า โรงหล่อ พุทธปฏิมา พรหมรังสี จดทะเบียนจัดตั้งในชื่อว่า บริษัท พุทธปฏิมา พรหมรังสี จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 52/25 หมู่ที่ 7 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจหล่อพระพุทธรูปและวัตถุมงคลทุกชนิด

ปรากฎชื่อ นางสาว รุ่งทิพย์ ทองศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เม.ย.2558 มีจำนวน 7 ราย  นายวิทยา ปทุมมัง ถือหุ้นใหญ่สุด 9,400 หุ้น มูลค่า  940,000 บาท นางสาวรุ่งทิพย์ ทองศรี รวมถือหุ้นอยู่ด้วยจำนวน 100 หุ้น มูลค่า 10,000 บาท 

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัท พุทธปฏิมา พรหมรังสี จำกัด มีเว็บไซต์ ชื่อ http://www.promrungsee.com/home/ แสดงผลงานและติดต่อรับงานหล่อพระ

picdgfgddd25 11 15

51100000000034

ขณะที่ นางสาว รุ่งทิพย์ ทองศรี ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศราว่า โรงหล่อของตนเข้าไปรับงานสร้าง“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”จริง ตอนนี้ส่งมอบงานไปแล้ว กำลังรอรับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายอยู่ 

"เราได้รับแจ้งข้อมูลจากกลุ่มโรงหล่อที่รู้จักกันว่า มีงานนี้มา ใครสนใจจะรับบ้าง ซึ่งปกติแล้วโรงหล่อทุกแห่ง ก็รู้จักกันอยู่แล้ว เวลามีงานอะไรก็จะแจ้งข้อมูลกัน หลังทราบเรื่องนี้ เราก็สนใจและก็พากันเข้าไปติดต่อรับงานตามขั้นตอน เรื่องก็มีแค่นั้น"

เมื่อถามว่า ในขั้นตอนการทำงานมีการถูกเรียกหัวคิวค่าจ้างงานหรือไม่ นางสาว รุ่งทิพย์  ตอบว่า "ไม่มีการถูกเรียกหัวคิวแต่อย่างใด"

เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณรุ่งทิพย์ ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าถูกเรียกเก็บหัวคิว นางสาวรุ่งทิพย์ หยุดคิด ก่อนจะตอบว่า "ไม่มีหรอก นักข่าวก็เขียนกันไปเอง แต่เรื่องนี้ไม่อยากพูดอะไรมากแล้ว"

เมื่อถามว่า สรุปแล้วเคยเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ นางสาวรุ่งทิพย์  ยืนยันว่า "ไม่เคยเข้าให้ปากคำ"

เมื่อถามว่า ได้รับการว่าจ้างวงเงินเท่าไร และขั้นตอนการเข้าไปรับงานเป็นอย่างไร นางสาวรุ่งทิพย์ ตอบว่า "ก็ไปยื่นเสนอราคากับทบ.ตามขั้นตอน มีการจัดทำใบเสนอราคา วงเงินจ้างอยู่ที่ 43 ล้านบาท แต่มีการหักเงินค่าประกันสัญญาว่าจ้างประมาณ 2 % เมื่อได้รับการคัดเลือก เราก็ทำงานตามที่ทบ.ต้องการ แล้วก็นำงานไปส่งให้เขา"

" งานนี้เป็นงานด่วนนะ มีเวลาให้ทำน้อย ไม่กี่เดือน คนที่จะเข้าไปรับงานต้องดูศักยภาพของตัวเองก่อน เพราะถ้าศักยภาพไม่ถึงทำไม่ได้ แล้วไปรับงาน เกิดความเสียหายขึ้นมา เราต้องรับผิดชอบ ซึ่งเราดูศักยภาพของเราแล้ว คิดว่าทำได้ เราก็เข้าไปรับงาน" 

เมื่อถามว่า รู้จักเซียนพระที่ถูกระบุว่าเข้ามาติดต่องานให้โรงหล่อหรือไม่ นางสาวรุ่งทิพย์ ตอบว่า "ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่ก็เคยเห็นกันบางที่ทบ. เขาอยู่ในกลุ่มที่ทำงานด้วย" 

เมื่อถามว่า ล่าสุดมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำงานว่าอาจไม่ได้มาตรฐาน นางสาวรุ่งทิพย์ตอบว่า "เราทำงานทุกอย่างตามมาตรฐานที่ทบ.กำหนด"

เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้ ได้พยายามติดต่อเจ้าของโรงหล่อหลายแห่ง เพื่อขอสัมภาษณ์ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ บางคนก็เดินทางไปต่างประเทศ 

นางสาวรุ่งทิพย์ตอบว่า "ไม่ทราบเหมือนกัน บางคนอาจจะมีธุระมีงานมาก อาจจะเดินทางไปรับงานที่โน่นที่นี่หรือเปล่า อย่างดิฉันตอนนี้ก็มีงานเยอะ ยุ่งๆ เหมือนกัน รับงานหลายที่ แต่ไม่อยากไปก้าวล่วงอะไรใคร ไม่ขอให้ความเห็นดีกว่า"

"เรื่องนี้ไม่มีอะไรจริงๆ เราก็ทำงานของเราตามปกติ ไม่มีอะไรจริงๆ"นางสาวรุ่งทิพย์ ระบุ

อ่านประกอบ :

เจ้าของไปต่างประเทศ! ข้อมูลล่าสุดโรงหล่อแห่ง 4 คดีอุทยานราชภักดิ์

"เราไม่ได้ทำผิด-ทำไมต้องหนี" ลูกชายโรงหล่อแห่ง 3 แจงปมพันคดีอุทยานราชภักดิ์

เจอหักค่านายหน้า 12 ล.!เปิดตัว'โผนปฏิมากรรมฯ' โรงหล่อแห่ง2 อุทยานราชภักดิ์

ผบ.ทบ.ลั่นสร้าง‘อุทยานราชภักดิ์’ไม่มีทุจริต! ปมหักหัวคิวให้ถาม ‘อุดมเดช’

ป.ป.ช.ยังไม่พบ จนท.รัฐทุจริตปมสร้างอุทยานราชภักดิ์-ขอข้อมูล ทบ.เพิ่ม

แกะรอย 'อุ๊ กรุงสยาม' เซียนพระคดีอุทยานราชภักดิ์ ถูกทหารเชิญตัวให้ปากคำจริงหรือ? 

เปิดตัว'โรงหล่อประติมาไฟน์' ถูกชักหัวคิว 10 % พันคดีอุทยานราชภักดิ์

รอผล ทบ.ก่อน! ป.ป.ช.ยังไม่ลุยสอบปม‘อุทยานราชภักดิ์’

ทรัพย์สิน 22 ล.‘พล.อ.สุรเชษฐ์’ก่อนนั่งรอง ปธ.มูลนิธิราชภักดิ์

เผยโฉมที่ตั้ง'มูลนิธิราชภักดิ์'ทหารเวรอ้างบ้าน'อุดมเดช'

ศรัทธาแห่ง “อุทยานราชภักดิ์” ทำลายไม่ได้! ถ้าการใช้จ่ายเงินโปร่งใส

ใครเป็นใคร 6 กรรมการ 'มูลนิธิราชภักดิ์'

แพร่ประกาศตั้ง"มูลนิธิราชภักดิ์” ประเดิมทุนเริ่มแรก 2แสน 'อุดมเดช' นั่งปธ.

1,288 รายชื่อบริจาคสร้าง'อุทยานราชภักดิ์' กลุ่มทรูมากสุด5ล.-'หมอหยอง' 1 แสน

ตามไปดู! 'อุทยานราชภักดิ์' ในวันที่ 'คนบางกลุ่ม' ทำเรื่องมิบังควร!

Permanent link to this article: http://npcusa.info/2015/11/25/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99/

นักการเมือง-อาจารย์ วิพากษ์ไอเดีย′สปท.′ เสียง 3 ใน 5 โหวตนายกคนนอก

วันพฤหัส, พฤศจิกายน 26, 2558

 

 

หมายเหตุ – ความเห็นนักวิชาการและนักการเมือง จากกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จะมีข้อเสนอถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกฯคนนอกได้แต่ต้องใช้เสียง 3 ใน 5 และหากภายใน 30 วันยังเลือกนายกฯไม่ได้ให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่

 

 

สุขุม นวลสกุล
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรณีนายกฯคนนอกที่ไม่ได้มาจาก ส.ส.ต้องมีเสียงสนับสนุนของ ส.ส. 3 ใน 5 ส่วนตัวมองว่าเป็นการพยายามทำให้เห็นว่าวิถีทางของนายกฯคนนอกนั้นมายาก ทั้งที่จริงแล้วเป็นการไปทำให้วิธีการนั้นผิดธรรมชาติ อันที่จริง หากได้เสียงข้างมากของสภาก็ควรได้เป็นนายกฯแล้ว

อีกทั้งการกำหนดให้ต้องได้เสียง ส.ส. 3 ใน 5 นั้นเป็นเรื่องยาก เพราะต้องพร้อมอกพร้อมใจกัน เปรียบเสมือนข้อเสนอของ สปท. นี้เป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้น คือเหมือนเอาไว้ตกแต่ง คิดว่าให้ ส.ส.ตัดสินไปเลยก็ได้ คือเสียงเกินครึ่งก็ได้ เพราะหากจะมีนายกฯคนนอกจริงๆก็ต้องได้เสียงคู่คี่มากจริงๆ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ

ถามว่าเหมาะกับประชาธิปไตยไหม ส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะ ประเทศไทยไม่เคยกำหนดอะไรเช่นนี้ แต่ถ้าถามเรื่องมันสามารถป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ต่อให้อยู่เฉยๆ ก็ลุกขึ้นมาฉีกก็มี ไม่มีวิธีป้องกันหรอก

รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

เงื่อนไขของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ของ สปท.จะคล้ายๆ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ คือ จะเปิดช่องทางให้ประเทศไทยมีนายกฯคนนอกที่ไม่ใด้มาจาก ส.ส. ต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. 3 ใน 5 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด เรื่องนี้ดิฉันไม่เห็นด้วยเท่าไร

แต่เท่าที่ติดตามข่าวเรื่องที่มานายกฯคนนอก ทั้งในร่างของ กรธ.และแนวคิดของนายบวรศักดิ์นั้น จะเห็นว่าไม่เหมือนกัน ของ กรธ.เขาจะให้เสนอชื่อมาเลย จะเลือกใครก็ได้ ตรงนี้เข้าใจว่า กรธ.ไม่ได้พูดถึงกรณีที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤต แต่ถ้าร่างของนายบวรศักดิ์นั้น สไตล์จะคล้ายๆ กับที่ กมธ.การเมือง สปท.เสนอมา

ส่วนตัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากนัก เพียงแต่ว่าเรื่องสำคัญคือ ต้องพูดหรือกำหนดให้ชัดเจนว่า กรณีอย่างไรบ้าง ที่จะเรียกว่าวิกฤต 

ที่ไม่ติดใจอะไรในประเด็นนายกฯคนนอก เพราะส่วนตัวเห็นว่า มันไม่สามารถช่วยอะไรได้ เนื่องจากถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีต สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประเทศเราเกิดวิกฤตอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งวิกฤตเช่นนั้น จะเห็นว่าเขาสามารถถูกยึดอำนาจได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นจึงไม่คิดว่า ถ้าบ้านเมืองเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆ ส.ส.จะอยู่ทำงานในสภาจนถึงการโหวตโดยใช้เสียง 3 ใน 5 เพื่อให้มีนายกฯคนนอกเข้ามาบริหารประเทศ แต่ถ้าจะเขียนเป็นกลไกเพื่อควบคุม แก้ปัญหาในอนาคต ก็เขียนได้ ไม่มีปัญหา


สุขุม นวลสกุ-รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

 

ส่วนอำนาจการถอดถอนของ ส.ว.นั้น ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว จริงๆ ถ้าถามความเห็นของดิฉัน ประเทศไทยควรมีสภาเดียวก็พอแล้ว ประเทศเราถ้าจะมี ส.ว.แล้วคุณสมบัติและการได้มาจะเหมือนกับ ส.ส.คือประชาชนเลือกตั้งเข้ามาในสภา ไม่ต้องมีก็ได้ 

แต่ถ้าจำเป็นจะต้องมี ส.ว.ต่อไป อำนาจก็ควรจะมีแค่การกลั่นกรองกฎหมาย หรือทำงานตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลด้วยการตั้งกระทู้ถามก็เพียงพอ ไม่ควรให้มีอำนาจถอดถอน

นอกจากนี้ การเสนอยกเลิก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์นั้น ต้องดูหลักการและข้อเท็จจริง เมื่อก่อนที่เรากำหนดให้มีปาร์ตี้ลิสต์ เพราะอยากได้คนที่มีความสามารถหลากหลายเข้ามาทำงานด้านการเมือง แต่ปัจจุบันเรามองว่าปาร์ตี้ลิสต์เป็นพวกอีแอบ เป็นพรรคพวกนายทุน ตรงนี้ถ้าจะยุบหรือยกเลิกปาร์ตี้ลิสต์ ก็ไม่มีปัญหาอะไร 

แต่อยากบอกข้อเท็จจริงให้ทราบว่านายทุนเขาไม่ได้อยากเป็น ส.ส.มากนัก แต่ส่วนใหญ่อยากเป็นรัฐมนตรี ดังนั้นถ้าจะนำเสนอให้ยกเลิกแค่ปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อป้องกันพวกอีแอบ ต้องเสนอว่าห้าม ส.ส. เป็นรัฐมนตรีด้วย

สำหรับกรณีที่เสนอว่า การเลือกนายกฯในสภา ภายใน 30 วัน ถ้ายังไม่ได้นายกฯ จะต้องยุบสภา แล้วเลือกตั้งใหม่ ข้อเสนอนี้เห็นว่าถ้าเรามีสภาขึ้นมาแล้ว ส.ส.ในสภาจะเลือกนายกฯกันขึ้นมาจนได้ ไม่ต้องห่วงกังวล แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็อาจจะถือว่าเป็นวิกฤต ก็ไปเอาคนนอกมาเป็นนายกฯ แต่ต้องเขียนกติกาตรงนี้ให้ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องไปเลือกตั้งใหม่ เพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา การเลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีหลักประกันว่าผู้สมัคร ส.ส.เขาจะได้กลับเข้ามาในสภาอีก

ดังนั้น จึงเชื่อว่าสภาจะสามารถเลือกนายกฯได้ใน 30 วัน แต่ถ้าไม่ได้ นั่นก็อาจถือว่าเป็นวิกฤตใช่หรือไม่ ต้องบอกให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม อยากฝากบอกไปยัง กมธ.การเมือง ว่า ถ้าไม่ได้ลงมาเป็นผู้เล่นเองก็ไม่ควรเสนอหรือเขียนอะไรให้มันออกมาดูยุ่งยากมากนัก

สามารถ แก้วมีชัย
อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทยในฐานะคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญ

การที่กำหนดให้นายกฯมาจากคนนอกได้แต่ต้องใช้เสียง 3 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภาก็เหมือนร่างของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะก่อน เมื่อครั้งที่แล้ว 


สามารถ แก้วมีชัย-ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น

 

ผมไม่เห็นด้วยกับการที่กำหนดว่าหากไม่สามารถเลือกนายกฯได้ ให้ยุบสภาภายใน 30 วัน เพราะเป็นเรื่องที่ฝืนครรลอง เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้า กรธ.ไม่เขียนรัฐธรรมนูญในลักษณะเปิดช่องให้มีนายกฯคนนอก และก็คงไม่เกิดปัญหา แต่เพราะไปเขียนรัฐธรรมนูญพิสดารก็เลยทำให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ 

ทั้งนี้ ที่ถามว่าการยุบสภาต้องใช้อำนาจใครยุบนั้นก็ต้องบอกว่า ไม่ต้องให้ใครมายุบ เพราะเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนให้ยุบก็ต้องยุบโดยรัฐธรรมนูญกำหนดนั่นเอง

 

 

 

 

ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น
นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์

ต้องดูทิศทางการเมืองในระยะยาว ตั้งแต่ร่างของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จนถึงร่างนี้ มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือ กองทัพหรือทหารพยายามหาทางลงจากอำนาจ เขาคงประเมินว่าคงจะอยู่ในอำนาจต่อไปอีกระยะหนึ่งตามโรดแมป เรื่องนายกฯคนนอกหรือเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) เมื่อคราวที่แล้ว เป็นความพยายามทางการเมืองของทหารที่จะสืบทอดอำนาจตัวเอง

การให้ ส.ส.โหวตเลือกนายกฯคนนอก โดยกระบวนการรัฐสภาสามารถทำได้ ในอดีตเราก็เคยทำมาแล้ว สิ่งที่น่าสังเกตคือ ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนายกฯโดยให้สภาเลือก คิดว่าสุดท้ายแล้วจะมีอิทธิพลของกองทัพ เป็นบรรยากาศอำนาจของกองทัพมาปกคลุมกระบวนการเหล่านี้ ถ้าร่างนี้เกิดขึ้นจริง

ตรงนี้เป็นดีลทางการเมืองที่ทหารเองพยายามประนีประนอมกับฝ่ายการเมืองอยู่พอสมควร ถึงได้ออกมาเป็นรูปการณ์แบบนี้ 

แต่สุดท้ายแล้วประเด็นหลักคือเป็นความพยายามของทหารที่จะสืบทอดอำนาจตัวเอง

ตัวเลข 3 ใน 5 ตรงนี้ยังไม่นิ่งเพราะยังเป็นข้อเสนออยู่ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าไม่เกิดการประนีประนอมหรือมีการเจรจาทางการเมือง ระหว่างอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับนักการเมือง คุยเรื่องตัวเลขไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะปรับได้อยู่ตลอด 

สิ่งที่จะดูทิศทางการเมืองได้ดีที่สุด ต้องดูว่าแต่ละฝ่ายมีความมุ่งหวังอย่างไร ในด้าน คสช.เขาต้องหาทางลงแล้ว สถานการณ์ตอนนี้ยิ่งบีบให้เขาต้องลงจากอำนาจให้สวยที่สุดและเจ็บตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

เรื่องนายกฯคนนอกเป็นความพยายามโยนหินถามทางของทาง คสช.ว่าสังคมหรือนักการเมือง ฝ่ายการเมืองที่มีบทบาทอยู่ในประเทศไทยตอนนี้จะมีความเห็นในทิศทางอะไร แต่เสียงก็ยังแตกอยู่ บางคนยอมรับ บางคนไม่ยอมรับ

ในระยะยาว ยังไงตัวนายกฯต้องมาจากการเลือกตั้ง ถ้าการเป็นนายกฯคนนอกเกิดการไม่ยอมรับทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองของไทยตอนนี้เป็นการเมืองแบบมวลชนแบ่งข้าง แบ่งฝ่าย โมเดลนายกฯคนนอกแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยในระยะยาว เพราะเราขัดแย้งกันจนใครจะมาเป็นคนกลาง 

ถ้าประชาชนเลือกพรรคการเมืองเข้าไป ก็คาดหวังว่าคนที่อยู่ในพรรคการเมืองเสียงข้างมากจะเป็นนายกฯ กลับกลายเป็นว่าพรรคที่ตัวเองเลือกไปในรัฐสภาไปโหวตให้ใครไม่รู้ที่คนไม่ได้เลือกหรือไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เขามาเป็นนายกฯอาจเกิดปมปัญหาทางการเมืองขึ้นมาอีกว่า ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งจะรับเรื่องนี้ได้หรือเปล่า 

ถ้าดูจากบริบทการเมืองไทยใน 10 ปีที่ผ่านมา ผมคิดว่ายากที่จะทำให้โมเดลนายกฯคนกลางเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ

เหตุผลที่บอกว่าเพื่อออกจากวิกฤตหรือป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญยามหาทางออกไม่ได้ คิดว่าเป็นข้ออ้างทางการเมืองที่เขาเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งจริงๆ แล้วแก้ไม่ได้ สิ่งที่เขาพูดขัดแย้งกับสถานการณ์ทางการเมืองในไทยตอนนี้ คนแบ่งฝ่ายหมดแล้ว อยู่ที่ว่าในระยะยาวฝ่ายไหนจะอ่อนแรงทางการเมืองไปเท่านั้นเอง อาจจะใช้เวลายาวหน่อย แต่คิดว่าโมเดลนี้ไม่เวิร์ก ต่อให้เข็นกันจนสำเร็จ ระยะยาวก็ไม่เวิร์กอยู่ดี เพราะจะเกิดปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองตามมาเยอะมาก

ส่วนข้อเสนอเรื่องที่หากเปิดประชุมสภาผู้แทนฯไป 30 วันแล้วยังเลือกนายกฯกันไม่ได้ ให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ มีความพยายามวางยาเบื่อกับระบบรัฐสภาเอาไว้ เป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างแยบยล เขาพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากอยู่ตลอดเวลา 

ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนั่งดูยังไงก็รู้ว่าทุกคนมีธงอยู่แล้ว โมเดลที่พูดมายังไงก็หนีไม่พ้นความพยายามทำให้ระบบรัฐสภาอ่อนแอ 

เลือกนายกฯไม่ได้ใน 30 วันแล้วยุบสภา คำถามก็คือยุบไปทำไม จะเลือกตั้งใหม่ให้เปลืองงบประมาณเหรอ คนเลือกเข้ามาแล้ว เพิ่งเลือกตั้งกันไปแล้วจะมาเลือกอะไรอีก

สิ่งที่มองเห็นได้อย่างเดียวคือเป็นความพยายามที่จะสอดไส้วางยาเบื่อระบบรัฐสภาของไทยให้เกิดปัญหามากที่สุดแล้วจะได้ใช้เป็นข้ออ้างว่า นี่ไง เสรีประชาธิปไตยมันไม่เวิร์กสำหรับไทย แล้วก็เป็นข้ออ้างไปใช้ระบอบอื่นแทน 

ถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนระบบไปเลยตรงๆ คำตอบคือเปลี่ยนไม่ได้ ตอนนี้คนส่วนหนึ่งไม่เอาเสรีประชาธิปไตย แต่ส่วนหนึ่งเอา เขาก็ไม่กล้าที่จะทุ่มลงไป เพราะกลัวกระแสตีกลับเหมือนกัน

Permanent link to this article: http://npcusa.info/2015/11/25/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b2/

Older posts «

Fetch more items