Time in Bangkok

สภาวะอุปสรรคประชาธิปไตยของ ‘พุทธศาสนาแบบไทย’

สุรพศ ทวีศักดิ์

ตอนอายุ 14 ผมหนีออกจากบ้าน เพราะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้คิดตามประสาวัยรุ่นในเวลานั้นว่า จะไป “ตายเอาดาบหน้า” เริ่มจากไปบ้านญาติ กะว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพฯกับเขา (ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นงานอะไร ?) แต่บังเอิญยายตามมาแล้วจับบวชเณร ผมเลยมีโอกาสได้เรียนหนังสือ สึกออกมามีงานทำ ได้เลื่อนสถานะเป็นคนชั้นกลางแบบที่เป็นอยู่นี้

เมื่อนึกย้อนหลังทบทวนดู จากช่วงยุคของผมถึงปัจจุบันน่าจะมีผู้หญิงชนบทจำนวนไม่น้อยที่ออกจากบ้าน ด้วยเหตุผลเดียวกัน หรือคล้ายกันกับผม แต่พวกเธอโชคไม่ดีเหมือนผมที่มี “พื้นที่นักบวช” ให้โอกาสทางการศึกษา สมมติว่าถ้าพื้นที่นักบวชมีภิกษุณีและสามเณรี ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐและสังคมเท่าเทียมกับพระภิกษุและสามเณร ผู้หญิงชนบทจำนวนหนึ่งที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ก็จะได้รับโอกาสที่ดีแบบผม สำหรับคนที่มีฐานะพอจะเข้าถึงการศึกษาของรัฐ เขาก็ไม่มาบวชเรียนอยู่แล้ว ที่พูดถึงผมหมายเฉพาะคนยากจนจำนวนหนึ่งที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หากมีพื้นที่นักบวชเปิดโอกาสนั้นให้ พวกเขาก็ควรได้รับโอกาสนั้นเท่าเทียมกัน

อันที่จริงพื้นที่นักบวชในพุทธศาสนาแบบไทย เป็นพื้นที่ “เหลื่อมซ้อนกัน” ระหว่างโอกาสอย่างน้อย 2 ด้าน คือ โอกาสในการใช้วิถีชีวิตแบบนักบวชในการเรียนรู้ขัดเกลาทางจิตวิญญาณ และโอกาสทางการศึกษาที่เป็นไปได้จนถึงปริญญาเอกทั้งในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเมื่อได้โอกาสบวช โอกาสอื่นๆ เช่นการได้ทุนการศึกษาจากรัฐ คณะสงฆ์ หรือญาติโยมใจบุญ ฯลฯ ก็พ่วงมากับโอกาสการบวชนั้นด้วย จึงทำให้บางคนมีโอกาสได้เรียนจนจบปริญญาเอกทั้งในไทยและต่างประเทศ

บางคนอาจบอกว่า โอกาสดังกล่าวไม่ได้ผูกขาดไว้เฉพาะสำหรับเพศชายเท่านั้น เพราะ “แม่ชี” ก็สามารถจะเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นต้นได้ แต่ความเป็นจริงคือ แม้การบวชชีจะเป็นโอกาสที่ผู้หญิงเข้าถึงได้ แต่เมื่อบวชชีแล้วโอกาสที่จะได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมอย่างเท่าเทียมกับพระภิกษุสามเณรนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อสถานะไม่เท่าเทียมกัน ผลประโยชน์และโอกาสด้านอื่นๆ ที่พ่วงมาจากการบวชก็ย่อมห่างชั้นกันเป็นธรรมดา ก็ในเมื่อแม่ชีเป็นเพียง “แจ๋ว” รับใช้พระ จึงยากที่จะได้รับศรัทธาสนับสนุนเงินบริจาคทำบุญและอื่นๆ เพื่อเป็นต้นทุนให้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับพระอย่างแท้จริง

แน่นอนว่า พื้นที่นักบวชที่ให้โอกาสด้านจิตวิญญาณและโอกาสทางการศึกษาเป็นพื้นที่ของคนส่วนน้อยในสังคม หรือพื้นที่ของคนเฉพาะกลุ่มที่ต้องการโอกาสนั้น แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช้ “พื้นที่ของทุกคน” และควรละเว้นไม่ถามถึงปัญหาความเท่าเทียมหรือ “ความยุติธรรม” ทางโอกาส

เหตุผลเพราะ พื้นที่และโอกาสดังกล่าวเป็นสิ่งที่ “รัฐ” จัดสรรให้ กล่าวคือ พื้นที่นักบวชและโอกาสทางจิตวิญญาณและการศึกษาในพุทธศาสนาแบบไทยนั้น เป็นพื้นที่และโอกาสซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครอง แปลว่ารัฐได้ใช้ทั้งกฎหมาย, งบประมาณ, หน่วยงานราชการ และทรัพยากรของรัฐในการสนับสนุนระบบการปกครองและการศึกษาของสงฆ์ ฉะนั้น จึงมีคำถามว่า รัฐมีความชอบธรรมอะไรในการจัดสรรพื้นที่และโอกาสดังกล่าวสงวนไว้เฉพาะสำหรับนักบวชที่เป็นเพศชายเท่านั้น นี่เป็นการขัดหลัก “ความเสมอภาคทางโอกาส” ของประชาชนหรือไม่?

บางคนอาจคิดว่า ก็เป็นธรรมอยู่แล้วนี้ บางอาชีพก็มีผู้ชายเกือบทั้งนั้น เช่นทหาร ตำรวจ ฯลฯ ถ้านักบวชจะมีแต่ผู้ชายก็ไม่เห็นแปลกอะไร ข้อโต้แย้งแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยครับ เพราะเมื่อว่าโดยหลักการพุทธศาสนาได้ให้โอกาสการเป็นนักบวชแก่ผู้หญิงอยู่แล้ว เมื่อมองในแง่บริบทก็มีภิกษุณี สามเณรีในนิกายอื่นๆ หรือนิกายเถรวาทเหมือนกันในประเทศอื่นๆ และที่กำลังเพิ่มขึ้นในไทย โดยเฉพาะเมื่อมองในแง่ว่าพื้นที่นักบวชและโอกาสที่ตามมาเป็นพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้ ยิ่งต้องถามว่าการสงวนพื้นที่และโอกาสสำหรับนักบวชเพศชายเท่านั้นขัดหลักความเสมอภาคหรือไม่?

คำถามดังกล่าวนำมาสู่ “ปัญหาพื้นฐาน” ว่า โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาแบบที่เป็นอยู่คืออุปสรรคของการเป็นรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ใช่หรือไม่?

เพราะภายใต้โครงสร้างเช่นนี้ รัฐได้ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองสงฆ์ (ตามกฎหมายคณะสงฆ์) เป็นเครื่องมือลดทอน ปิดกั้นเสรีภาพทางศาสนา และผูกขาดพื้นที่นักบวชที่เป็นโอกาสทางจิตวิญญาณและโอกาสทางการศึกษาไว้สำหรับเพศชายเป็นหลัก

เช่น องค์กรปกครองสงฆ์สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายคณะสงฆ์ห้ามพระไทยทำการบวชภิกษุณี ซ้ำยังประสานให้กระทรวงการต่างประเทศงดออกวีซ่าแก่พระชาวศรีลังกาที่ถูกนิมนต์มาทำการบวชภิกษุณีในไทยอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นองค์กรปกครองสงฆ์ยังมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างกฎหมายอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่ง “ไม่นับ” ภิกษุณี (และกลุ่มสันติอโศก) เป็นนักบวชหรือกลุ่มชาวพุทธที่ต้องได้รับการอุปถัมภ์และคุ้มครองจากรัฐไทยอีกด้วย และรัฐก็แทรกแซงเสรีภาพทางศาสนาได้โดยตรงในหลายๆ กรณี เช่นใช้อำนาจรัฐบาลทำการปฏิรูปพุทธศาสนา (องค์กรสงฆ์) ได้โดยตรงเป็นต้น ซึ่งหมายความว่ารัฐมีอำนาจควบคุมและใช้องค์กรปกครองสงฆ์เป็นกลไกอำนาจรัฐได้ตลอดเวลา

ตัวอย่างที่ยกมา (เป็นต้น) ก็คือตัวอย่างความเป็นจริงของปัญหาที่ว่า สถานะ อำนาจขององค์กรปกครองสงฆ์ และอำนาจรัฐไทยขัดแย้งกับ “หลักเสรีภาพทางศาสนา” ตามมาตรฐานของรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ (เสรีนิยมประชาธิปไตย) สภาพปัญหานี้ทำให้รัฐไทยเป็นรัฐที่บัญญัติ “กฎหมายสองประเภทที่ขัดแย้งกัน” ให้ประชาชนปฏิบัติ นั่นคือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่รับรอง “เสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนา” และกฎหมายคณะสงฆ์หรือกฎหมายทางศาสนาที่ “ขัดหลักเสรีภาพทางศาสนา”

การบัญญัติกฎหมายสองประเภทที่ขัดแย้งกันให้ประชาชนปฏิบัติ (พระสงฆ์และคนที่ต้องการโอกาสเข้าถึงพื้นที่นักบวชก็คือ “ประชาชน”) ผลก็คือทำให้ “ประชาชนมีความขัดแย้งในตัวเอง” ทั้งทางวิธีคิดและการปฏิบัติ เช่น ฝ่ายหนึ่งอ้างรัฐธรรมนูญเรียกร้องเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนาในการเข้าถึงพื้นที่นักบวชและโอกาสทางจิตวิญญาณ/ทางการศึกษา อีกฝ่ายอ้างกฎหมายสงฆ์ อ้างสถานะอำนาจของสงฆ์ตามธรรมวินัยและกฎหมายมาปิดกั้น ลดทอน กระทั่งละเมิดเสรีภาพทางศาสนาของคนอื่นๆ ดังปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอๆ และจะเป็นเช่นนี้ไม่สิ้นสุด หากปัญหาระดับรากฐานไม่ถูกแก้ไข

การดำรงอยู่ของสภาวะปัญหารากฐานดังกล่าว ย่อมหมายความว่า “รัฐไทยไม่สามารถเป็นรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่” ได้ หากยังคงระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาที่เป็นรากฐานให้รัฐออกกฎหมายสองประเภทที่ขัดแย้งกันให้ประชาชนปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้ “ประชาชนขัดแย้งในตัวเอง” ทั้งวิธีคิดและการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา

Permanent link to this article: http://npcusa.info/2015/10/08/%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%95/

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี: หนามความทรงจำ

Thu, 2015-10-08

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

น้ำตาบนใบหน้าที่ไม่รู้จัก

ภาพและคำยาวประมาณสิบนาทีเศษในงานรำลึก 6 ตุลาฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ของอาจารย์ธงชัย วินิจจะกูลที่ชี้ประเด็นปัญหาของเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ บางประเด็น สั้นและง่าย เช่น รู้ไหมคนตายกี่คน? รู้ไหมในรายชื่อวีรชนมีรายชื่อคนที่เป็นมือสังหารรวมอยู่ด้วย? รู้ไหมสหายบางท่านทำไมหาไม่พบ? รู้ไหมเขาแขวนคอคนที่มะขามต้นไหน? อาจเป็นเหตุให้หลายคนต้องหลั่งน้ำตา

เกือบ 40 ปีแล้ว ทำไมคำถามเหล่านี้ยังต้องถาม?

เกือบ 40 ปีแล้ว ทำไมคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ร่วมสมัยจึงมีผลสะเทือนถึงเจ้าของน้ำตาที่ 6 ตุลาฯ เป็นอดีตอันเลือนลาง?

ถามได้แต่ไม่ถาม

ทำไมยังต้องถาม? แน่นอนว่ากลไกของรัฐมีส่วนในการกำหนดการรับรู้ของสังคม ข้อมูลบางส่วนบางด้านคงเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ-ชนชั้นนำ การใช้กำลังบังคับของรัฐและอำนาจครอบงำทางสังคมคงจะสามารถปิดกั้นกดทับคำถามบางคำถามให้เลือนลางลง แต่ไม่ใช่ว่าทุกคำถามจะถูกปิดกั้นด้วยกระบวนการบังคับและครอบงำได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หมายความว่าภายใต้เรื่องเล่าและความทรงจำตามแบบฉบับของเรื่องเล่าในสังคมไทยนั้นมีความเป็นไปได้ของการเสนอเรื่องเล่าและความทรงจำฉบับอื่น ๆ ได้ คำถามธรรมดาเรียบง่าย เช่น มะขามต้นไหนที่ใช้แขวนคอ คงไม่ใช่คำถามที่ถามไม่ได้ในสังคมไทย ไม่ใช่คำถามที่อยู่ในกรอบกำลังบังคับของรัฐ ไม่ใช่คำถามที่อยู่ในกรอบอำนาจครอบงำของสังคมอย่างเด็ดขาดและคงไม่ใช่คำถามที่ไม่มีผลสะเทือนต่อปมปัญหาของเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ

…ปัญหาอยู่ที่ทำไมไม่มีใครถาม?

การต่อสู้เรื่องความทรงจำ

ทำไมภาพและคำไม่กี่นาทีกระทบใจคนวงนอกเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ?

อาจเป็นเพราะภาพและคำดังกล่าวโดยตัวมันเองถ่ายทอดโศกนาฏกรรมของมนุษย์ได้อย่างกระชับและเรียบง่าย ในขณะเดียวกันเนื้อหาคงตรงจริตผู้รับ แน่นอนว่าการสื่อสารที่ได้ผลย่อมมีส่วนจากการฝึกฝนทางปัญญาของผู้พูดและเหตุที่ผู้รับจับเนื้อหาที่ส่งมาได้คงเป็นเพราะความทรงจำอันแปลกแยกนี้แม้ถูกบังคับให้ลืมแต่มันก็ดิ้นรนปรากฏอยู่ในที่ทางบางแห่งและอยู่รอดตกทอดถึงบุคคลที่ห่างเวลาและไกลออกไปได้เข้าถึงและฝังเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของพวกเขาแม้มันจะแปลกแยกจากความทรงจำแบบฉบับก็ตาม

…ความทรงจำแปลกแยกนี้อยู่รอดและสืบทอดได้อย่างไร?

สังคมคงจะไม่ได้ประกอบขึ้นมาด้วยความทรงจำแบบฉบับเพียงอย่างเดียว เรื่องเล่าทั้งหลายย่อมมีทั้งเรื่องหลักและเรื่องรอง กระทั่งมีเรื่องโลดโผนหรืออัปลักษณ์จนยากจะรับ ขอเพียงมีที่ทางอยู่บ้างแม้เรื่องกระแสรองดูเหมือนจะจางหายไปแต่ประวัติศาสตร์ของกระบวนการปะทะ-ตีความ-สร้างใหม่ของเรื่องเล่าแสดงให้เห็นชัดว่าไม่มีเรื่องเล่าใดครองได้ทุกพื้นที่และอยู่เหนือกาลเวลา ทุกเรื่องเล่าไม่ว่าหลักหรือรองกระทั่งเรื่องนอกกระแสล้วนมีโอกาสปะปนพลิกกลับสับเปลี่ยนสถานะและความสำคัญของตนเองภายใต้เงื่อนไขหนึ่ง ๆ เสมอ

การต่อสู้เรื่องความทรงจำจึงมีมิติอื่นพ้นไปจากเรื่องของการชนะกันด้วยกำลัง ในทางกลับกันการเอาชนะกันด้วยกำลังต่างหากมีฐานมาจากความทรงจำ

การต่อสู้เรื่องความทรงจำจึงมีมิติที่หลากหลายและไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเรียงลำดับ ในทางกลับกันการไม่มีลักษณะของเงื่อนไขเบื้องต้นว่าต้องกระทำสิ่งใดก่อนหลังต่างหากคือธรรมชาติของการต่อสู้เรื่องความทรงจำ

ด้วยเหตุนี้ แม้มันสมองที่ดีที่สุดในโลกก็คงไม่อาจกำหนดได้ว่าในการต่อสู้นี้ใครควรทำอะไร เช่นใด เมื่อไร?

ความยุติธรรม ความจริงและความทรงจำ

ความยุติธรรมทำงานบนฐานความจริง ทว่าความจริงนั้นเป็นสมมติร่วมชนิดหนึ่ง

ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้หรือไม่จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้และยอมรับของสังคมด้วยว่าเรื่องใดเป็นความจริงของพวกเขา ถ้าสังคมปฏิเสธ หลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฎก็กลายเป็นเพียงสัญญะที่ไร้ความหมาย

การสร้างความยุติธรรมจึงไม่ได้มีเฉพาะมิติของการแสวงหาความจริง ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการกำหนดว่าอะไรเป็นความจริงสูงสุด แต่ยังเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจร่วมระหว่างผู้พูด-ผู้ชม

สิ่งที่คนไม่จำหรือจำไม่ได้จะนับเป็นความจริงได้หรือไม่? สิ่งที่กระทั่งการมีอยู่ของมันยังไม่เป็นที่รับรู้จะสามารถกลายเป็นความจริงได้หรือไม่? หากทุกคนตื่นมาแล้วลืมเรื่องที่เกิดที่ธรรมศาสตร์ในวันที่ 6 ตุลาฯ จนหมดสิ้น “ความจริง” ของเรื่องในวันนั้นคืออะไร? ใช่หรือไม่ว่าความจริงมิใช่อะไรอื่นนอกจากความทรงจำร่วม

ใช่หรือไม่ว่า ความจริงเป็นเรื่องของความทรงจำมากกว่าหลักฐาน หลักฐานเป็นเพียงเครื่องช่วยจำมิใช่ความจริงในตัวมันเอง

ใช่หรือไม่ว่า ความจริงในโลกนี้จำนวนมาก “จริง” เพราะคน “จำ” ไม่ใช่จริงเพราะปรากฎหลักฐาน

ถ้าต้องการให้สังคม “จำ” อะไรบ้างพอจะเป็นเครื่องมือสำหรับประชาชนที่ไม่มีกำลังบังคับของอำนาจรัฐและพลังโฆษณาของอำนาจทุน?

ศิลปะ? วิชาการ?

ด้วยสถานะนำในสังคมร่วมกับลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่สามารถใช้รูปแบบถ่ายทอดเนื้อหาได้หลากหลายกว้างขวางส่งผลสะเทือนได้ลึกซึ้ง ศิลปะและวิชาการน่าจะสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้าง/รักษาความทรงจำบางประเภทไว้เพื่อสะสมก่อรูปเป็นความทรงจำร่วมในสังคมก่อนจะนำไปสู่การต่อสู้ชิงสำนึกแบ่งแยกความจริงในขั้นต่อไป

ถ้าศิลปะและวิชาการสามารถเป็นเครื่องมือสร้างความจริงร่วมซึ่งน่าจะเป็นก้าวแรกไปสู่ความยุติธรรมได้แล้วล่ะก็…

ศิลปะที่ไม่ปะทะโดยตรงกับอำนาจขั้วตรงข้ามความทรงจำที่ต้องการเก็บรักษาไว้?

วิชาการบนหอคอยงาช้างที่ไม่ปลุกเร้าผู้คนไปปะทะกับอำนาจโดยตรง?

เป็นไปได้ไหมว่า หากหอคอยงาช้างนี้เข้มแข็งพอมันอาจทำหน้าที่เป็นหนามความทรงจำที่คอยสะกิดให้ผู้คนรับรู้ถึงการมีอยู่ของจมูกที่บิดเบี้ยวบนใบหน้าเพื่อรอวันเยียวยาได้…แม้มันจะตั้งอยู่เงียบ ๆ เป็นที่รับรู้ในวงจำกัดและหลายครั้งหลายคราดูเหมือนมันจะโผล่ผิดกาละเทศะในสายตาใครบางคน

Permanent link to this article: http://npcusa.info/2015/10/08/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2/

ความเก่าเล่าใหม่… อ่านคำสัมภาษณ์อภินันท์ (ชายผู้ถูกกล่าวหาว่า “แสดงละครหมิ่น) ที่ถูกใช้อ้างเป้นต้นเหตุของการ ปิดประตูตีแมวเพื่อ “ฆ่า” แล้ว …

7 ตุลาคม 2558

อ่านคำสัมภาษณ์อภินันท์ บุคคลที่ถูกใช้อ้างเป้นต้นเหตุของการ ปิดประตูตีแมวเพื่อ “ฆ่า” แล้ว …

บทสัมภาษณ์ “อภินันท์ บัวหภักดี” : ชายผู้ถูกกล่าวหาว่า “แสดงละครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ”

คัดจาก นิตยสารสารคดี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 140 ประจำเดือนตุลาคม 2539

อภินันท์ บัวหภักดี อดีตนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่าแสดงละครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เนื่องจากภาพที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางฉบับมีใบหน้าคล้ายองค์รัชทายาท จนกลายเป็นชนวนสำคัญของเหตุการณ์
6 ตุลา 19

เขาเป็น 1 ใน 19 ผู้ต้องหาจากเหตุการณ์ 6 ตุลา 19

ปัจจุบันเขาเป็นนักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร อสท.

“เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุในชีวิตที่เราบังเอิญเดินผ่านชุมนุมนาฏศิลป์และการละครในเช้าวันนั้น แต่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางการเมืองแน่นอน เพราะเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมง”

อภินันท์ บัวหภักดี ย้อนอดีตเหตุการณ์การแสดงละครเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2519 ณ ลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ผมเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ทำส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา แต่ผมก็มีเพื่อนที่ทำกิจกรรมอยู่ใน อมธ. และชุมนุมต่าง ๆ ทุกวันเราจะเห็นเพื่อนเขียนโปสเตอร์ เขียนบอร์ด ถ้าผมว่างก็ไปช่วย และตอนนั้นเราก็เหมือนเพื่อนปีหนึ่งด้วยกันที่อยากเข้ากับชุมนุมอะไรซักชุมนุม ก็ตัดสินใจเข้าชุมนุมนาฏศิลป์และการละคร ผมชอบเล่นละครมาก แต่เล่นไม่เก่ง ทำอยู่พักหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองไม่ไหวแล้ว พอดีช่วงนั้นมีวงดนตรีต้นกล้า ผมเป่าขลุ่ยเก่งก็เลยเปลี่ยนจากเล่นละครมาเล่นดนตรี

พอพระถนอมกลับมาก็มีการคุยกันในศูนย์กลางนิสิตฯ เพื่อจะจัดกิจกรรมประท้วงการกลับมาของพระถนอม ศูนย์กลางนิสิตฯ จะส่งแนวคิดลงมายังชุมนุมต่าง ๆ ว่า ทำอย่างไรที่จะให้นักศึกษาหยุดเรียนเพื่อมาประท้วงการกลับมาของพระถนอม สำหรับชุมนุมนาฏศิลป์ฯ ก็คิดกันว่าจะจัดการแสดงขึ้นในวันที่นักศึกษาปีที่ 1 หยุดสอบ เพราะถ้าทำให้นักศึกษาปีที่ 1 หยุดสอบได้ จะทำให้นักศึกษาทั้งหมดหยุดสอบไปโดยปริยาย”

ดังนั้นชุมนุมนาฏศิลป์ฯ จึงร่วมกันคิดละครขึ้นมาชุดหนึ่ง ในตอนแรกมีพล็อตเรื่องเพียงเรื่องเดียวซึ่งไม่เกี่ยวกับการแขวนคอ

“พล็อตเก่าเป็นละครเรื่องหนึ่ง จำลองภาพเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลา ที่นักศึกษาประท้วงแล้วถูกยิงตายกันเยอะ พล็อตนั้นก็ให้นักศึกษาทำเป็นนอนตายเต็มลานโพ มีคนตายเรียงอยู่ตามขั้นบันไดทางขึ้นตึกศิลปศาสตร์ (ตึกที่นักศึกษาปีที่ 1 ใช้สอบ) มีคนแต่งตัวเป็นพระถนอมและลูกศิษย์ ทำเป็นเดินวนเวียนอยู่บริเวณที่มีคนนอนตาย แล้วพระถนอมก็พูดพล่ามอยู่ตลอดเวลาว่า อาตมาขอบิณฑบาตอีกสักสี่ห้าสิบศพนะ ส่วนภาพที่เป็นหลักคือ ภาพนักศึกษาคนหนึ่งกำลังขึ้นไปสอบ นักศึกษาจะต้องเดินข้ามคนตายไปทีละคน ๆ ระหว่างที่เดินขึ้นบันได คนที่นอนอยู่จะถามว่า “คุณจะไปไหน” นักศึกษาก็ตอบว่า “จะขึ้นไปสอบ” คนที่นอนอยู่ก็บอกว่า ถ้าจะขึ้นไปสอบก็ต้องข้ามศพคนพวกนี้ไปก่อน ในขณะเดียวกันกับพระถนอมก็บิณฑบาตขอศพไปเรื่อย ๆ แล้วก็มาถึงไคลแมกซ์ นักศึกษาคนนั้นจะค่อย ๆ เดินไป ตัวสั่นไป ฉากจบคือ นักศึกษาทิ้งหนังสือ ไม่ไปสอบแล้ว”

ส่วนพล็อตที่ 2 เป็นพล็อตที่นำมาจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน เป็นพล็อตที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นชนวนของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้

“พล็อตที่ 2 คิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ฆ่าแขวนคอช่างไฟฟ้าจังหวัดนครปฐมที่ไปติดโปสเตอร์ต่อต้านการกลับมาของพระถนอม พอกลางคืนวันนั้นชมรมนาฏศิลป์ฯ ก็คิดพล็อตกันเลย สาเหตุที่เล่นเรื่องแขวนคอ เพราะต้องการให้เห็นภาพความโหดร้ายของพระถนอม ที่กลับมาไม่ทันไรก็มีคนถูกแขวนคอ เป็นภาพที่สะเทือนขวัญก็เลยเอามาแสดง พอคิดเสร็จก็ลองเอาเฮียวิโรจน์ (วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์) ขึ้นไปแขวนดู”

แล้วอุบัติเหตุในชีวิตของเขาก็เกิดขึ้น เมื่อเขาบังเอิญเดินผ่านชุมนุมนาฏศิลป์ฯ ในเช้าวันที่ 4 ตุลาคม

“วันนั้นผมนักเพื่อนที่ชมรมวอลเลย์จะไปดูหนังเรื่อง “ยุทธภูมิมิดเวย์” ด้วยกัน ตั้งใจว่าจะไปดูรอบเช้า นั่งรอเพื่อนอยู่นานเพื่อนก็ไม่มาสักที เราก็ไม่รู้จะทำอะไร เลยเดินเล่น เห็นเขากำลังจับเฮียแขวนอยู่ใต้ต้นไม้ รู้สึกน่าสนุกดี พอปลดเฮียลงมาเฮียก็บ่นว่าเจ็บ ก็เลยต้องหาคนอีกคนเอาไว้สลับ บังเอิญผมเดินขึ้นไปตอนเขากำลังบ่นว่าเจ็บพอดี สักพักหน่อย (อนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ) ก็ออกมาบอกว่าให้ผมช่วยหน่อย เพราะคนที่ขึ้นไปแขวนจะต้องตัวเล็ก ๆ ตอนนั้นน้ำหนักผมประมาณ 50 กิโลเท่านั้น เราว่างอยู่ไม่รู้จะทำอะไรแล้ว ก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลย

รู้ตัวว่าเป็นนักแสดงตอนสิบเอ็ดโมง แล้วต้องแสดงก่อนนักศึกษาเข้าสอบบ่ายโมง จึงมีเวลาเตรียมตัวนิดเดียว เขาก็ให้ไปหาเสื้อมาใส่ เราก็ไปค้นจากกองเสื้อที่ใช้เล่นละคร ก็ได้เสื้อ รด. สีคล้ำ ๆ ซึ่งเข้าชุดกับกางเกงสีเขียวที่เรานุ่งอยู่ หลังจากนั้นจึงให้เพื่อนชื่อต้อที่อยู่วงดนตรีกงล้อมาแต่งหน้าให้ โดยแต่งให้เหมือนกับคนถูกซ้อม พอแต่งหน้าเสร็จก็ออกไปแสดงเลย ตอนนั้นเขาเตรียมบทอะไรเราก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าพอเฮียวิโรจน์เจ็บ ก็จะเปลี่ยนให้เราขึ้นไปแขวนแทน จำได้ว่าขึ้นไปแขวนสองสามเที่ยว ละครที่เล่นไม่มีบทพูด เป็นการแสดงภาพเฉย ๆ คนที่เดินผ่านไปมาเขาจะรู้ว่าเราต้องการสื่ออะไร และมีคนคอยพูดโทรโข่งอยู่ด้านล่าง ชักชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมชุมนุม ตอนนั้นไม่มีใครพูดว่าหน้าเหมือนใครเลย”

ระหว่างเล่นละคร ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีในขณะนั้น ได้ลงมาขอร้องให้นักศึกษาเลิกแสดงละคร เนื่องจากถึงเวลาที่นักศึกษาต้องเข้าสอบ แต่มีนักศึกษาเข้าห้องสอบน้อยมาก ในที่สุดมหาวิทยาลัยจึงประกาศงดสอบ

“ตอนแรกอาจารย์ป๋วยก็ลงมาห้าม บอกว่าให้เลิกได้แล้ว แต่ท่านก็ทำอะไรไม่ได้ ตอนนั้นอาจารย์ป๋วยน่าสงสารที่สุดเพราะถูกบีบจากทั้งสองฝ่าย อาจารย์ป๋วยเปิดโอกาสให้ทำตามสิทธิตามปรัชญาของท่านว่ามหาวิทยาลัยจะต้องมีเสรีภาพ ท่านก็ไม่ได้คัดค้านพวกเรา แต่ท่านต้องทำตามหน้าที่”

หลังจากเล่นละครเสร็จตอนบ่ายสามโมง อภินันท์ก็มุ่งหน้ากลับบ้านโดยไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงที่ศูนย์กลางนิสิตฯ จัดขึ้นแต่อย่างใด กว่าเขาจะรู้ว่าตัวเองได้กลายเป็นชนวนของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ล่วงเข้าตอนเย็นวันเดียวกัน เมื่อได้ฟังวิทยุยานเกราะกล่าวหาว่ามีการเล่นละครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

“พอฟังวิทยุยานเกราะจึงรีบกลับมาที่ธรรมศาสตร์ เจอหน่อย (อนุพงศ์) คนที่ชวนให้เล่นละคร เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปไหน เพราะจะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่าเราไม่ได้มีเจตนาเล่นละครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ผมขอออกมากินข้าวเย็นที่ท่าพระจันทร์ เห็นหนังสือพิมพ์วางขายอยู่ที่แผง พอเรายื่นหน้าเข้าไปดูก็ได้ยินคนพูดว่า มันทำกันอย่างนี้เชียวหรือ คนที่ดูหนังสือพิมพ์อยู่ไม่รู้ว่าผมคือคนที่อยู่ในรูป ผมคิดว่ามันไม่เหมือนเราเลย

คืนนั้นนอนอยู่ที่ตึก อมธ. นอนไม่หลับทั้งคืน เริ่มกลัวเพราะเป็นคดีอาญา คงจะถูกดำเนินคดี แต่เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำ แต่ตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอาจเป็นชนวนให้เรื่องบานปลายใหญ่โตได้ แต่ไม่คิดว่าจะมีการล้อมฆ่า พอเช้าเริ่มมีระเบิดลง ผมอดที่จะโทษตัวเองไม่ได้ เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้เหมือนกัน”

หลังจากนั้น เขาและเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับการแสดง รวมทั้งเพื่อนในศูนย์กลางนิสิตฯ ถูกตามให้ไปพบ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ที่บ้าน ในขณะนั้นเสียงกระสุนปืนดังถี่ขึ้น และสถานการณ์เริ่มเลวร้ายลง แต่เขาคิดว่าหากได้พบนายกฯ สถานการณ์คงจะดีขึ้น

“คนที่ออกไปพบนายกฯ มีทั้งหมด 6 คน จากศูนย์กลางนิสิตฯ 3 คน คือ สุธรรม แสงประทุม สุรชาติ บำรุงสุข และประพนธ์ วังศิริพิทักษ์ และกลุ่มผู้แสดงละครมี 3 คน คือ ผม วิโรจน์ และอนุพงศ์ ขณะออกจากธรรมศาสตร์มีการยิงหนักมากจนเราต้องวิ่งฝ่าห่ากระสุนและหยุดรอจนกระทั่งเสียงปืนสงบจึงวิ่งต่อ เราไม่เห็นตัวคนยิง เห็นแต่ลูกกระสุน วิ่งไปก็เห็นปูนกระจายเต็มไปหมด

เมื่อออกมาถึงประตูท่าพระจันทร์ ก็มีคนมารับขึ้นรถพาไปที่บ้านนายกฯ พอไปถึง ยังไม่ทันเข้าบ้านเขาก็ไล่กลับขึ้นรถ ตอนนั้นก็งง เพราะยังไม่ได้เจอนายกฯ เลย ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อ คนที่พาไปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตอนนั้นเริ่มใจไม่ดีแล้ว เพราะคิดว่าพอไปถึงบ้านนายกฯ คงเจรจากันได้”

ในขณะนั้นอภินันท์และเพื่อนคาดเดาจุดหมายปลายทางของตนเองไม่ออก จนกระทั่งรถเข้าจอดที่กองปราบฯ สามยอดเขาจึงได้รู้ว่า

“ถูกตำรวจหลอกให้เข้าคุกทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีข้อหา ตอนนั้นทุกคนก็งง ๆ เพราะพอไปถึงเขาก็ให้เข้าห้องขังเลย ตอนแรกสุธรรมถามว่าจับผมข้อหาอะไร เขาก็บอกว่าให้เข้าไปก่อนเถอะ ตอนนั้นเป็นช่วงสาย ๆ ของวันที่ 6 อยู่ในห้องขังตลอดวันไม่รู้เรื่องอะไรเลย กว่าข้อหาจะมาถึงก็ตอนกลางคืน จึงถูกนำตัวไปสอบสวน”

ระหว่างที่เดินจากห้องขังซึ่งอยู่ชั้น 3 ลงไปชั้นล่างอภินันท์เริ่มรู้สึกตัวว่าตนได้กลายเป็นที่เกลียดชังของคนที่นี่ไปเสียแล้ว

“จำได้ว่ามีคนมามุงดูเราด้วยสายตาอาฆาตมาดร้าย โกรธแค้น คนที่มามุงดูเราทั้งหมดเชื่อว่าเราดูหมิ่นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีการชี้หน้าว่าไอ้นี่แหละ ตำรวจที่ของขึ้นหน่อยก็เข้ามาอัดเลย ผมถูกอัดคนเดียว เหมือนกับแค้นที่ผมไปทำร้ายสิ่งที่เขาเคารพบูชา เข้าใจว่ามันเป็นอารมณ์โกรธ โดนไปหลายตุ้บ ทั้งมือทั้งเท้า ตอนนั้นรู้สึกไม่เข้าใจ ไม่ได้เถียงอะไร งง ๆ ไม่รู้ว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงมีความรู้สึกรุนแรงได้ถึงขนาดนี้ พอลงมาสอบสวน เราก็ยอมรับว่าแสดงละครจริง ๆ แต่ไม่ได้ต้องการดูหมิ่นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ค่ำวันนั้นได้รับข้อหามาหนึ่งข้อหา คือ ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ”

เขาและเพื่อนเริ่มรู้สถานการณ์ภายนอกเมื่อย่างเข้าวันถัดไป

“ตอนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าฆ่าพวกเราตายหมดแล้ว ตอนนั้นไม่เชื่อ แต่พอวันรุ่งขึ้นแม่ของเฮียวิโรจน์มาเยี่ยม แล้วบอกว่ามีการล้อมปราบที่ธรรมศาสตร์ ตอนแรกเราก็โทษตัวเองอยู่แล้ว ถึงตอนนั้นก็ยิ่งโทษตัวเองมากขึ้นว่าเป็นเพราะเราที่ทำให้มีคนตายมากมาย ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออก ผมกับเฮียวิโรจน์เลยผลัดกันนั่งร้องไห้ตลอดคืน”

หลังจากถูกคุมขังอยู่ที่กองปราบได้ 7 วัน เขาและเพื่อนทั้ง 6 คนก็ถูกย้ายเข้าเรือนจำบางขวางทันที พร้อมด้วยข้อหาเพิ่มอีก 10 ข้อหา นับตั้งแต่ก่อการจลาจล มีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน มีอาวุธปืนและวัตถุระเบิดอยู่ในครอบครอง ข้อหาที่เบาหน่อยก็คือ บุกรุกในเวลากลางคืน ฯลฯ

“ข้อหามันเยอะ แต่มันไม่เกี่ยวกับเรา เราไม่ได้ทำอย่างนั้น จึงเชื่อว่าคงรอดออกมาได้ เพราะถ้าผิดตามข้อหาที่ถูกกล่าวหาจริง ถูกประหารชีวิตสักสิบครั้งก็คงยังใช้โทษไม่หมด เราเชื่อว่าเรายังเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าจะโดนจริง ๆ คงแค่คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเท่านั้น”

ระยะแรกที่อยู่ในคุก เขารู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างเลวร้ายกับเขาเหลือเกิน และเขาก็โทษตัวเองอยู่ตลอดเวลา

“ชีวิตในคุกแม้จะไม่เลวร้ายนัก แต่ก็เป็นการจำกัดอิสระให้อยู่ในที่แคบ ๆ ไร้อิสรภาพ ความรู้สึกตอนเข้าไปใหม่ ๆ รู้สึกว่าทุกอย่างรอบกายมันเลวร้าย ตอนนั้นมันคับแค้นใจ รู้สึกว่าโลกมันเลว มากล่าวหาว่าเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้ทำ เมื่อมองหาทางออกแล้วหมดหวังเลย เพราะเขากล่าวหาว่าเราทำร้ายผู้ปกครองประเทศ เรารู้แล้วว่าเราเป็นหมากตัวหนึ่งที่ต้องถูกกำจัดทิ้งไป รู้สึกว่าโลกคือความเลว…หมดหวัง”

แต่เมื่ออยู่ ๆ ไปเขาก็เริ่มรู้สึกมีความหวังมากขึ้น เมื่อมีคนมาเยี่ยมและส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของการดำเนินคดีว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากติดคุกอยู่ 2 ปี ข้อเท็จจริงก็เริ่มคลี่คลายขึ้นเมื่อเพื่อนคนหนึ่งชื่อ บุญชาติ เสถียรธรรมณี เป็นคนเดียวในผู้ต้องหา 19 คนที่ไม่ถูกกล่าวหาในคดีมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ความแตกต่างนี้เป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่การปลดปล่อยเพื่อนทั้งหมดให้เป็นอิสระ

“เนื่องจากคดีที่มีข้อกล่าวหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พ่วงอยู่ด้วยจะต้องขึ้นศาลทหาร คดีนี้เป็นคดีครอบจักรวาลที่ต้องการกักขังคนไว้นาน ๆ และการขึ้นศาลทหารก็อยู่นอกเหนือการรับรู้ของประชาชน อาจทำให้การพิจารณาคดีขาดความชอบธรรม ดังนั้นเมื่อบุญชาติได้ขึ้นศาลพลเรือนในข้อหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จึงมีโอกาสได้รับการพิจารณาที่ยุติธรรม และที่สำคัญ คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นคดีกุญแจ เนื่องจากหากไม่เกิดคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การจลาจลก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลุด คดีอื่น ๆ ก็จะกลายเป็นความไม่ชอบธรรมและจะทำให้ทุกคนหลุดพ้นจากข้อหาทั้งหมด

การพิจารณาคดีดำเนินการสอบสวนมาตลอด 2 ปี ยิ่งมีการไต่สวน ความจริงก็เริ่มเปิดเผย เนื่องจากคำให้การของพยานโจทก์ไม่มีน้ำหนัก ทุกอย่างจึงกลายเป็นความไม่ชอบธรรม ส่งผลให้มีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก่อนที่การพิจารณาจะสิ้นสุด ความหมายของการนิรโทษกรรม คือ การยกโทษความผิดให้แก่ทุกคนที่กระทำผิดในวันที่ 6 ตุลา ผู้ต้องหาทั้ง 19 คนจึงได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสรภาพ”

แม้เขาจะรู้สึกยินดีกับอิสรภาพที่ได้ แต่เขากลับไม่รู้สึกยินดีกับการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเท่าใดนัก

“เนื่องจากความหมายของการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม คือ การบอกว่าเราเป็นคนผิดที่ได้รับการให้อภัย เป็นการช่วยคนที่ทำผิด จริง ๆ แล้วคนที่บริสุทธิ์ยังไม่ได้รับการพิสูจน์โดยกระบวนการยุติธรรม และคนที่ทำผิดยังไม่ได้รับโทษ ทั้ง ๆ ที่ความผิดของเขาเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก”

เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อตัวเขาอย่างไร อภินันท์กล่าวว่า

“เหตุการณ์นี้เป็นจุดหักเหในชีวิตผม ก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลา ผมไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองมากเท่าไร แต่หลังจากเหตุการณ์แล้ว ผมเริ่มมองการเมืองอย่างคนที่เข้าใจมากขึ้นและสนใจมากขึ้น ในใจเรายังต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม มันซึมเข้าไปในสายเลือด และมีส่วนผลักดันต่อชีวิตผมทุกวันนี้มาก เพราะทำให้มีคนรู้จักผมมากขึ้น ได้ทำงานที่อยากทำ แม้จะสูญเสียอิสรภาพไป 2 ปี แต่หลังจากนั้นกลับเป็นช่วงชีวิตที่ผมมีความสุขมาก”

อภินันท์ได้ข้อสรุปว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเหตุการณ์ 6 ตุลา คือ สื่อมวลชน ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา สื่อมวลชนทำงานสัมฤทธิผลมากเกินไป เมื่อสถานการณ์ถูกปลุกเร้าโดยสื่อต่าง ๆ การแสดงละครของเขาจึงได้กลายเป็นชนวนสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้

20 ปีผ่านไป ชายหนุ่มที่ชื่อ อภินันท์ บัวหภักดี ก็ยังคงมีประโยคหนึ่งติดค้างในใจของเขาอยู่เสมอ เมื่อนึกถึงเหตุการณ์นองเลือดเช้าวันที่ 6 ตุลา 19 ประโยคนั้นคือ

“ถ้าไม่มีเรา เหตุการณ์นี้ก็คงไม่เกิดขึ้น”

โพสต์โดย : today could be the day

ที่มา : ฟ้าเดียวกัน : บทสัมภาษณ์ “อภินันท์ บัวหภักดี” เมื่อปี 2539, คนที่เล่นละครแล้วถูกใ่ส่ความว่าหน้าเหมือนรัชทายาืท

Credit
Thamrongsak Petchlertanan’

ลาคม 2558

Permanent link to this article: http://npcusa.info/2015/10/07/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84/

Older posts «

Fetch more items